wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Program partnerski

Szybkie płatności

  • tpay.com

Program partnerski

Polecaj karmy Eminent i zyskuj dodatkowe punkty.
Program Partnerski to korzystna forma współpracy, dzięki której można zyskać jeszcze więcej.
Za zamówienie złożone przez klienta, który wszedł do sklepu poprzez banner reklamowy umieszczony na Państwa stronie, otrzymacie dodatkowe punkty. Warunkiem otrzymania punktów jest opłacenie przez klienta zamówienia. Zdobyte punkty można wykorzystać w przyszłości na zakupy w naszym sklepie.
Najważniejszym elementem uczestnictwa w programie partnerskim jest umieszczenie na Państwa stronie banneru reklamowego lub linku, zachęcającego do dokonania zakupów w naszym sklepie. 

Na Państwa konto zaliczane są zakupy dokonane przez klientów w ciągu 30 dni od kliknięcia w banner – czyli nie muszą się Państwo martwić, że ktoś nie dokona zakupu od razu. 
Ilość punktów jakie otrzymacie Państwo za zamówienie klienta jest zależna od wartości zamówienia klienta i jest obliczana od 80% wartości zamówienia. Punkty będą naliczane za wszystkie złożone przez klienta zamówienia. W chwili, kiedy klient złoży pierwsze i kolejne zamówienie, do Państwa konta zostaną dodane punkty.  
Indywidualny link polecający oraz banery reklamowe znajdziecie Państwa w swoim panelu klienta pod linkiem Banery i link programu partnerskiego.

 

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO
W SKLEPIE INTERNETOWYM SKLEP.KARMA-EMINENT.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Programu Partnerskiego jest PAWEŁ STATUCKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PAWEŁ STATUCKI PAWEŁ STATUCKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wieżowa 51, 62-006 Gruszczyn, NIP 7771188206, REGON 300830353, adres poczty elektronicznej: biuro@karma-eminent.pl, numer telefonu: 600 504 579.
1.2. Definicje:
1.2.1. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Partnerskim.
1.2.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.2.3. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.2.4. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy organizowany przez Organizatora zgodnie z odrębnym regulaminem.
1.2.5. PROGRAM PARTNERSKI – program partnerski organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
1.2.6. PUNKTY – wirtualne punkty zapisywane w ramach konta Klienta w Sklepie Internetowym biorącego udział w Programie Partnerskim i Programie Lojalnościowym i umożliwiające dokonanie płatności tytułem Umowy Sprzedaży na warunkach niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Programu Lojalnościowego.
1.2.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Partnerskiego.
1.2.8. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.sklep.karma-eminent.pl, w którym obowiązuje Program Partnerski i Program Lojalnościowy.
1.2.9. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA – PAWEŁ STATUCKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PAWEŁ STATUCKI PAWEŁ STATUCKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wieżowa 51, 62-006 Gruszczyn, NIP 7771188206, REGON 300830353, adres poczty elektronicznej: biuro@karma-eminent.pl, numer telefonu: 600 504 579.
1.2.10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą w Sklepie Internetowym.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM
2.1. Uczestnikiem Programu Partnerskiego może być Klient.
2.2. Klient może przystąpić do Programu Partnerskiego poprzez utworzenie konta w Sklepie Internetowym. Po utworzeniu konta w Sklepie Internetowym Klient chcąc skorzystać z Programu Partnerskiego obowiązany jest przejść do sekcji „Program Partnerski” w panelu klienta ramach konta oraz pobrać baner i/lub indywidualny link. Pobrany baner i/lub indywidualny link Klient może umieścić na swojej stronie internetowej lub promować w inny dozwolony prawem sposób.
2.3. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@karma-eminent.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wieżowa 51, 62-006 Gruszczyn.

3. WARUNKI PROGRAMU PARTNERSKIEGO
3.1. Program Partnerski obowiązuje przez czas nieokreślony.
3.2. Klientowi biorącemu udział w Programie Partnerskim przyznawane są Punkty tytułem zawieranych przez polecone osoby Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym w okresie 30 (trzydzieści) dni od dnia wejścia poleconej osoby na stronę Sklepu Internetowego poprzez skorzystanie z banera i/lub indywidualny link Klienta. Punkty przyznawane są zgodnie z następującym przelicznikiem: 1 złoty wartości Umowy Sprzedaży = 0,8 Punktu. Do wartości Umowy Sprzedaży nie wlicza się kosztów dostawy. Do wartości dotychczas zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży ze Sprzedawcą nie uwzględnia się wartości Umów Sprzedaży, od których Klient następnie odstąpił w ramach skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
3.3. Punkty umożliwiają Klientowi dokonanie płatności tytułem Umowy Sprzedaży na zasadach zawartych w regulaminie Programu Lojalnościowego dostępnym na stronie Sklepu Internetowego.

4. DANE OSOBOWE
4.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu.
4.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Partnerskiego skutkuje odmową udziału w nim.
4.3. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest:
4.3.1. realizacja Programu Partnerskiego;
4.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Klienta.
4.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia w każdej chwili i bez podania przyczyny żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w tym celu.
4.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: biuro@karma-eminent.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Wieżowa 51, 62-006 Gruszczyn.
5. WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU PARTNERSKIEGO
5.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Partnerskim poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@karma-eminent.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wieżowa 51, 62-006 Gruszczyn. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Programem Partnerskim Klient może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@karma-eminent.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wieżowa 51, 62-006 Gruszczyn.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Prawem właściwym dla Programu Partnerskiego jest prawo polskie i język polski.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Partnerskim w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte Umowy Sprzedaży.
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści, dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb oraz wyświetlania, personalizacji i mierzenia skuteczności reklam w ramach zewnętrznych sieci reklamowych, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności sklepu.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ