wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Program lojalnościowy

Szybkie płatności

  • tpay.com

Program lojalnościowy

Zbieraj punkty za zakupy i płać mniej.
Jako zarejestrowany klient za każdą wydaną złotówkę w sklepie otrzymasz 1 punkt. Uzbieraj co najmniej 990 punktów, a obniżysz koszt swoich kolejnych zakupów aż o 30 zł.
Ilość zebranych punktów i ich wartość możesz sprawdzić w Panelu Klienta.
 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
W SKLEPIE INTERNETOWYM SKLEP.KARMA-EMINENT.PL

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest PAWEŁ STATUCKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PAWEŁ STATUCKI PAWEŁ STATUCKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wieżowa 51, 62-006 Gruszczyn, NIP 7771188206, REGON 300830353, adres poczty elektronicznej: biuro@karma-eminent.pl, numer telefonu: 600 504 579.
1.2. Definicje:
1.2.1. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym.
1.2.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.2.3. KONTO – Usługa Elektroniczna dostępna w Sklepie Internetowym, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.2.4. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.2.5. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – funkcjonalność Konta, program lojalnościowy organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
1.2.6. PUNKTY – wirtualne punkty zapisywane w ramach konta Klienta w Sklepie Internetowym biorącego udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające dokonanie płatności tytułem Umowy Sprzedaży na warunkach niniejszego Regulaminu. Wirtualne punkty przyznawane są tytułem zawieranych Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
1.2.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
1.2.8. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.sklep.karma-eminent.pl, w którym obowiązuje Program Lojalnościowy.
1.2.9. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA – PAWEŁ STATUCKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PAWEŁ STATUCKI PAWEŁ STATUCKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wieżowa 51, 62-006 Gruszczyn, NIP 7771188206, REGON 300830353, adres poczty elektronicznej: biuro@karma-eminent.pl, numer telefonu: 600 504 579.
1.2.10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą w Sklepie Internetowym.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
2.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być Klient posiadający Konto w Sklepie Internetowym. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego poprzez utworzenie Konta w Sklepie Internetowym.
2.2. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.3. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@karma-eminent.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wieżowa 51, 62-006 Gruszczyn.

3. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
3.1. Program Lojalnościowy obowiązują przez okres korzystania z Konta w Sklepie Internetowym przez Klienta.
3.2. Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym przyznawane są Punkty tytułem zawieranych Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym zgodnie z następującym przelicznikiem: 1 złoty wartości Umowy Sprzedaży = 1 Punkt. Do wartości Umowy Sprzedaży nie wlicza się kosztów dostawy. Do wartości dotychczas zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży ze Sprzedawcą nie uwzględnia się wartości Umów Sprzedaży, od których Klient następnie odstąpił w ramach skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
3.3. Klient posiadający Punkty może za ich pomocą dokonać płatności (w całości lub w części) tytułem Umowy Sprzedaży. Minimalna wartość Umowy Sprzedaży, w przypadku której Klient może korzystać z płatności Punktami, to 100,00 złoty brutto (do wartości tej nie wlicza się związanych z nią kosztów dostawy oraz kosztów płatności).
3.4. Punkty posiadane przez Klienta widoczne są w ramach Konta w zakładce „Informacja o punktach za zakupy” oraz w trakcie składania Zamówienia w Formularzu Zamówienia – na stronie koszyka widoczna jest informacja o całkowitej ilości posiadanych Punktów. Klient, który chce dokonać płatności Punktami powinien wybrać stosowną opcję w Formularzu Zamówienia oraz podać ilość z posiadanych przez siebie Punktów, którymi chce dokonać płatności tytułem Umowy Sprzedaży (Klient może wykorzystać wszystkie posiadane Punkty albo tylko część, Klient może opłacić Punktami Umowę Sprzedaży w całości). Następnie w kolejnych krokach Formularza Zamówienia wartość Umowy Sprzedaży zostanie odpowiednio automatycznie obniżona o ilość wykorzystanych Punktów przez Klienta.
3.5. Punkty umożliwiają Klientowi dokonanie płatności tytułem Umowy Sprzedaży zgodnie z następującym przelicznikiem: 1 złoty wartości Umowy Sprzedaży = 33 Punkty.
3.6. Minimalna ilość Punktów umożliwiająca Klientowi jednorazowo dokonanie płatności tytułem Umowy Sprzedaży to 990 Punktów. Maksymalna ilość Punktów umożliwiająca Klientowi jednorazowo dokonanie płatności tytułem Umowy Sprzedaży to 3000 Punktów.
3.7. Klient ma możliwość otrzymywania Punktów oraz korzystania z nich przez okres posiadania i korzystania z Konta w Sklepie Internetowym.

4. DANE OSOBOWE
4.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa w Programie Lojalnościowym skutkuje odmową udziału w nim.
4.2. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego;
4.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
4.4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: biuro@karma-eminent.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Wieżowa 51, 62-006 Gruszczyn.

5. WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
5.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować Konta w Sklepie Internetowym, co jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@karma-eminent.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wieżowa 51, 62-006 Gruszczyn. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@karma-eminent.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wieżowa 51, 62-006 Gruszczyn.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Prawem właściwym dla Programu Lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte Umowy Sprzedaży.
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści, dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb oraz wyświetlania, personalizacji i mierzenia skuteczności reklam w ramach zewnętrznych sieci reklamowych, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności sklepu.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ