wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Klub Hodowców

Szybkie płatności

  • tpay.com

Klub Hodowców

Marka Eminent powstała z miłości do zwierząt. Wiemy, że i Wy kochacie swoich podopiecznych i chcecie dla nich tego, co najlepsze. Przez żołądek do serca? Zdecydowanie tak!
Doceniamy to, że jesteście z nami i pomagacie nam budować siłę naszej marki. Każdy zadowolony klient - ten, który porusza się na dwóch nogach czy też ten, który przemierza świat na czterech łapach - to dla nas powód do dumy.

Zapraszamy Was do Klubu Hodowców Eminent!
Dla członków Klubu przygotowaliśmy Specjalną Ofertę Cenową na wszystkie rodzaje karm. Dodatkowo, w trosce o prawidłowy rozwój szczeniąt, oferujemy Pakiety Startowe, dzięki którym maluchy powitają swój nowy dom bez stresu spowodowanego zmianą karmy. Ważne jest, by dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, uświadomić przyszłym właścicielom rolę żywienia w prawidłowym rozwoju ich nowych pupili. W ramach Klubu Hodowców umożliwiamy również odsprzedaż karmy przyszłym właścicielom we własnym zakresie.

Poznaj szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania Klubu Hodowców i dołącz do nas!


Zasady zamawiania wyprawek:
  1. Zgłoś miot, wysyłając wiadomość na adres: biuro@karma-eminent.pl
  2. W treści maila wpisz datę urodzenia, rasę i ilość szczeniąt oraz podaj swoje dane kontaktowe – imię i nazwisko, adres do wysyłki i numer telefonu.
  3. Pakiety Startowe dostarczymy w ciągu 2 tygodni od momentu zgłoszenia miotu.
  4. W ciągu 10 tygodni na ten sam adres wyślij kopię karty miotu potwierdzoną przez właściwy związek kynologiczny w celu rozliczenia się z Pakietów, a tym samym zachowania możliwości otrzymywania ich ponownie w przypadku kolejnych miotów.

Jeżeli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami:
biuro@karma-eminent.pl
600 504 579
 


REGULAMIN KLUBU HODOWCÓW
W SKLEPIE INTERNETOWYM SKLEP.KARMA-EMINENT.PL

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Klubu Hodowców jest PAWEŁ STATUCKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EMINENT PAWEŁ STATUCKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wieżowa 51, 62-006 Gruszczyn, NIP 7771188206, REGON 300830353, adres poczty elektronicznej: biuro@karma-eminent.pl, numer telefonu: 600 504 579.
1.2. Klub Hodowców oraz niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, z wyłączeniem konsumentów.
1.3. Definicje:
1.3.1. HODOWCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Klubie Hodowców.
1.3.2. KLUB HODOWCÓW – klub hodowców organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
1.3.3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.3.4. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Hodowcą a Sprzedawcą.
1.3.5. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy organizowany przez Organizatora zgodnie z odrębnym regulaminem.
1.3.6. PROGRAM PARTNERSKI – program partnerski organizowany przez Organizatora zgodnie z odrębnym regulaminem.
1.3.7. PAKIET STARTOWY – zestaw Produktów wskazanych w załączniku numer 1 do Regulaminu..
1.3.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Partnerskiego.
1.3.9. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.sklep.karma-eminent.pl.
1.3.10. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA – PAWEŁ STATUCKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EMINENT PAWEŁ STATUCKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wieżowa 51, 62-006 Gruszczyn, NIP 7771188206, REGON 300830353, adres poczty elektronicznej: biuro@karma-eminent.pl, numer telefonu: 600 504 579.
1.3.11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Hodowcą, a Sprzedawcą w Sklepie Internetowym.
1.3.12. ZWIĄZEK – organizacja zrzeszająca hodowców i miłośników psów (np. Związek Kynologiczny w Polsce lub inny właściwy związek) lub organizacja zrzeszająca hodowców i miłośników kotów (np. Polski Związek Felinologiczny lub inny właściwy związek).

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KLUBIE HODOWCÓW
2.1. Warunkiem uczestnictwa w Klubie Hodowców jest spełnienie łącznie poniższych warunków:
2.1.1. posiadanie statusu Hodowcy, który prowadzi hodowlę psów rodowodowych i jest zarejestrowany w organizacji kynologicznej;
2.1.2. posiadanie konta klienta w Sklepie Internetowym.
2.2. Brak spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 2.1. Regulaminu uniemożliwia uczestnictwo w Klubie Hodowców, a w przypadku braku ich spełnienia w trakcie uczestniczenia w Klubie Hodowców powoduje wygaśnięcie uczestnictwa od miesiąca następującego po miesiącu, w których warunki nie zostały spełnione.
2.3. Hodowca obowiązany jest przedstawić Organizatorowi kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego przynależność hodowli do Związku Kynologicznego w Polsce lub innego właściwego związku wraz z informacją o ilości zgłoszonych suk w hodowli lub Polskiego Związku Felinologicznego lub innego właściwego związku.
2.4. Przystąpienie do Klubu Hodowców: Hodowca może przystąpić do Klubu Hodowców poprzez przesłanie prośby o przystąpienie do Klubu Hodowców za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@karma-eminent.pl wraz z kopią aktualnego dokumentu opisanego w punkcie 2.3. niniejszego regulaminu.
2.5. O przynależność do Klubu Hodowców mogą się również ubiegać członkowie jednostek służb mundurowych, będący przewodnikami etatowymi psów służbowych, członkowie fundacji dogoterapeutycznych, będący przewodnikami psów terapeutycznych i przewodnicy psów serwisowych – osób niepełnosprawnych, którym został przekazany pies serwisowy.
2.6. Hodowca obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@karma-eminent.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wieżowa 51, 62-006 Gruszczyn.
2.7. Hodowca obowiązany jest do dbania o dobry wizerunek marki Eminent.
2.8. Hodowca ma prawo być jednocześnie uczestnikiem Klubu Hodowców oraz Programu Lojalnościowego i Programu Partnerskiego.

3. WARUNKI KLUBU HODOWCÓW
3.1. Klub Hodowców obowiązuje przez czas nieokreślony.
3.2. Korzyści dla Hodowcy uczestniczącego w Klubie Hodowców:
3.2.1. Pakiety Startowe.
3.2.2. Niższe ceny Produktów w Sklepie Internetowym (niższe ceny zostają przypisane automatycznie do konta klienta Hodowcy w Sklepie Internetowym).
3.3. Pakiety Startowe przyznawane są czynnym członkom Klubu Hodowców, którzy byli już jego członkami w momencie narodzin szczeniąt, którzy w okresie poprzedzających trzech miesięcy kupowali karmę dla suk ciężarnych lub karmiących i szczeniąt o średniej wartości co najmniej 15 kg na miesiąc na każdą sukę w hodowli zgłoszoną w Związku.
3.3.1. W celu zachowania dobrostanu zwierząt hodowca zobowiązany jest do karmienia szczeniąt i suki hodowlanej przez cały okres ciąży karmą Eminent.
3.3.2. Na jedną zgłoszoną sukę hodowlaną wydawane będą Pakiety Startowe dla jednego miotu w ciągu jednego roku.
3.3.3. Pakiet Startowy jest dostarczany Hodowcy bezpłatnie w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia drogą mailową. Po otrzymaniu Pakietu Startowego Hodowca zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi kopii karty miotu potwierdzonej przez Związek Kynologiczny w Polsce lub inny właściwy związek w terminie do 10 tygodni po urodzeniu szczeniąt. Brak spełnienia tego obowiązku skutkuje brakiem możliwości otrzymania przez Hodowcę kolejnych Pakietów Startowych.
3.3.4. Sprzedaż Pakietów Startowych dla szczeniąt skutkuje natychmiastowym usunięciem z Klubu.
3.4. Hodowców nie obowiązuje darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 120 zł. Dla członków Klubu Hodowców dostawa jest darmowa przy zamówieniach o wadze 30 kg lub jej wielokrotności, tj. 60 kg, 90 kg itd.
3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Pakietów Startowych w przypadku rażącego braku proporcji między ilością zamawianych wyprawek a ilością zamawianej karmy.
3.6. Hodowca może dokonywać zamówień w sklepie tylko i wyłącznie z dostawą na adres hodowli lub właściciela hodowli zgodnie z przedstawionymi dokumentami potwierdzającymi przynależność hodowli do Związku. Tym samym zamówienia z dostawą na adresy inne niż powyższe, w tym na adresy klientów hodowli, nie będą realizowane. Organizator zezwala natomiast Hodowcy na dalszą odsprzedaż karmy we własnym imieniu.

4. DANE OSOBOWE
4.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu.
4.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa w Klubie Hodowców skutkuje odmową uczestnictwa w nim.
4.3. Celem zbierania danych osobowych Hodowcę przez Administratora jest:
4.3.1. realizacja Klubu Hodowców;
4.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Hodowcę jest konieczność realizacji umowy, której Hodowca jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Hodowcę.
4.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia w każdej chwili i bez podania przyczyny żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w tym celu.
4.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: biuro@karma-eminent.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Wieżowa 51, 62-006 Gruszczyn.

5. WARUNKI REZYGNACJI Z KLUBU HODOWCÓW
5.1. Hodowca może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Klubie Hodowców poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@karma-eminent.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wieżowa 51, 62-006 Gruszczyn. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Klubem Hodowców Hodowca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@karma-eminent.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wieżowa 51, 62-006 Gruszczyn.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Prawem właściwym dla Klubu Hodowców jest prawo polskie i język polski.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Hodowcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Hodowca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Klubie Hodowców w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 – PAKIET STARTOWY
Pakiet Startowy zawiera:
  • karma dla szczeniąt w zależności od dotychczas kupowanej karmy: rasy małe do 0,5 kg, rasy średnie 0,5 kg, rasy duże do 1 kg
  • miarka do karmy
  • akcesoria dodatkowe: katalog i/lub miska i/lub zabawka i/lub woreczki na odchody i/lub książeczka weterynaryjna i/lub kupon rabatowy (w zależności od dostępności)

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu